Search
Privacy Policy
นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท แปลน ฟอร์ คิดส์ จำกัด ตระหนักถึงสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้าของเรา ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ www.momnme.co ในการรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและการนำข้อมูลลูกค้าไปใช้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและ บริการต่างๆ จาก บริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล จนกว่าท่านจะลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของท่าน หาก ท่านต้องการติดต่อกับบริษัทฯ มีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ momnmeadmin@planforkids.com

1.การรวบรวมข้อมูล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.momnme.co โดยข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมไว้ มีดังนี้

  •  ชื่อ – นามสกุล
  •  เพศ
  •  วันเกิด
  •  อีเมล์

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นๆ จะถูกนำไปใช้เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เพื่อการปรับปรุงแผนผังและเนื้อหาภายในเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการ ของท่าน รวมทั้งเพื่อให้เรารู้จักผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรามากขึ้น เพื่ออัพเดทข่าวสารที่เป็นประโยชน์และตรงกับความต้องการของท่าน รวมถึงการให้บริการการ ตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่เว็บไซต์บริษัทฯ เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งอีเมล์มายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บ เนื้อหาในอีเมล์ ที่อยู่ของอีเมล์ และการโต้ตอบอีเมล์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบ ระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นว่าได้รับการแก้ไขหรือไม่

เมื่อท่านได้ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ท่านจะมีสิทธิทุกประการในการเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ทั้งนี้ รวมถึงการได้รับข้อมูลข่าวสาร สิทธิพิเศษ และการเข้าร่วมกิจ กรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของเว็บไซต์แปลน ฟอร์ คิดส์ โดยท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชี ของท่าน และเลือกรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” หรือแจ้งมาที่ webadmin@planforkids.com

2.การแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ทุกเมื่อ เพียงล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีของท่าน และเลือกรายการ “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว” โปรดทราบว่า เราจะ รับผิดชอบสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่แปลน ฟอร์ คิดส์ รวบรวมไว้บนเว็บไซต์นี้เท่านั้น

3.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่ขายหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเราแก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่

1. บริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่านให้เปิดเผยข้อมูล

2. หน่วยงานของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด

3. บุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้พัฒนาระบบและดูแลรักษาเว็บไซต์

เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลที่สามเข้ามาดำเนินการในนามบริษัทฯนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของบริษัทฯ ด้วยเช่นกัน ใน กรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะขออนุญาตจากท่านก่อน

4.การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยไม่มีอำนาจ

ข้อควรระวัง

ท่านเป็นผู้เดียวที่เข้าถึงรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูล Login Name และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และทำการ Logout ทุกครั้ง ก่อนออกจากเว็บไซต์ เนื่องจากการส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น ไม่มีระบบรับรองความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบ บริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัย ในการส่ง-รับข้อมูลของท่านได้ แต่จะรักษาความปลอดภัยให้ดีที่สุดทุกครั้งที่มีการส่งผ่านข้อมูลเกิดขึ้น

5.ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทฯ เซิฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลจากโปรแกรมค้นหา (เบราเซอร์) ของท่าน โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้

 หมายเลข IP คอมพิวเตอร์ของท่าน

 ชนิดของเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง

 เว็บเพจที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

 เว็บไซต์ในแปลน ฟอร์ คิดส์ ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

 ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

ข้อมูลเหล่านี้ถูกเก็บรวมรวมไว้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ สินค้า และบริการของเรา

6.เราพร้อมรับฟังข้อติชมหรือร้องเรียนใดๆ

หากท่านมีความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อติชม ร้องเรียนใดๆ โปรดส่งข้อมูลมาที่ e-mail: momnmeadmin@planforkids.com


TO TOP