Search
New Born

ลูกน้อยแรกเกิด มีเรื่องในเรียนรู้ใจกันมากมาย แม้ว่าลูกจะยังแค่ กิน นอน ขับถ่าย แต่องค์ประกอบเหล่านี้ เป็นส่ิงที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ และเข้าใจลูกน้อยให้มากที่สุด การเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง การเลี้ยงดูลูกน้อยแรกเกิดก็เช่นกัน 

recommend
latest post
Subscribe to get the latest updates

TO TOP